12.8 C
Głogów
wtorek, 17 Wrzesień, 2019
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
dot. ewidencji czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie z siedzibą ul. Jedności Robotniczej 15 67-200 Głogów, NIP 693-10-15-768, tel. 76 726 56 22, e-mail mbp@mbp.glogow.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie jest Pan Jakub Kończak, kontakt e- mail: iod@kiran.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług biblioteki w tym udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (obejmującą ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z aktualnym regulaminem korzystania z usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a (zgoda). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt 3 oraz w celach marketingowych związanych z organizacją wydarzeń, imprez, spotkań przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a (zgoda). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, ul. Rynek 58. 50-116 Wrocław, tel 71 3352200

6. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego korzystania z usług biblioteki. Jeżeli w ciągu 5 lat nie będzie Pani/ Pan korzystał z usług i zbiorów biblioteki, Pani/Pana dane będę usuwane po tym okresie plus liczba dni do końca roku, w którym przypada termin zakończenia przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usług i materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

11. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

MONITORING WIZYJNY
Informujemy, że wejścia do obiektów, oraz chodniki przyległe do budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie z siedzibą w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 15 oraz Filii nr 1 z siedzibą w Głogowie przy ul. Budowlanych 10 są objęte systemem zewnętrznego monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wchodząc do ww. obiektów wyrażą Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że:
• Administratorem systemu monitoringu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie
• kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych -IOD@kiran.pl;
• monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym;
• podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora
• zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 15 dni;
• odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz obsługujące monitoring administratora;
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia skargi do organu     nadzorczego;
Wielkość czcionki
Kontrast